Välkommen till MJs Nätstation/Welcome to MJs Netstation


Tågsta Järnvägar
Grundläggande trafikregler och åtgärder i samband med körning på Tågsta Järnvägar. Sidan tillagd: 210206.

Om flera personer deltar vid körningen så delas rollerna förare & tågklarerare upp mellan deltagarna. Tågklarerare förekommer dock sällan. Banägaren är alltid tågledare och högsta ansvarige för trafiken.

Gästande hobbyutövare, skall följa tågledarens instruktioner.

A. Åtgärder före trafikstart.

A1. Sätt på strömmen och kontrollera att spänning erhållits.

A2. Kör fram eller plocka upp aktuella fordon från sina kartonger och placera dessa på banan.

A3. Välj aktuella fordon på körkontrollerna.

A4. Koppla ihop tågen, om det är loktåg, och se till att kopplingen är okej.

A5. Kontrollera tågvägen, växlar m.m, före trafikstart.

A6. Klart för trafik.

B. Åtgärder under pågående trafik.

B1. Trafiken ska framföras med största försiktighet för att undvika olyckor eller andra incidenter.

B2. Vid tågrörelser skall trafiken hållas under uppsikt.

B3. Vid skiftande tågvägar, kontrollera att växlar och annat återställs efteråt.

B4. Vid transport mellan huvudlinjen och bangården skall övrig trafik stoppas.

B5. Om en tågrörelse på bangården, av någon anledning, behöver utnyttja linjen skall övrig trafik stoppas.

C. Åtgärder efter avslutad trafik.

C1. Parkera tågsätten på aktuellt uppställningsspår eller i sina kartonger.

C2. Återställ växlarna till normalläge, oftast rakläge. Undantag förekommer.

C3. Stäng av strömmen.

C4. Gör en sista kontroll att allt är som det ska.

C5. Trafiken avslutad.

D. Åtgärder vid olyckor, incidenter m.m.

D1. Vid olycka skall trafiken stoppas och orsaken utredas.

D2. Vid urspårning skall både räls och fordon kontrolleras.

D3. Skadat fordon tas omgående ur trafik tills skadan är åtgärdad.

D4. I händelse av skadat spår skall detta åtgärdas innan trafiken återupptas.

D5. Vid kollision skall alla inblandade fordon kontrolleras och vid behov åtgärda eventuella skador innan trafiken återupptas.

D6. Om eventuella skadade fordon inte kan åtgärdas på plats så tas fordonet ur trafik och till lämplig verkstad.